Secties

Winkel

Taal

Select store

Valuta

Privacybeleid

1. Inleiding

1.1 Wij zetten ons in om de privacy van onze websitebezoekers en klanten te waarborgen; in dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1.2 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit Privacybeleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1.3 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Door gebruik te maken van de privacycontroles kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wenst te ontvangen en kunt u de publicatie van uw informatie beperken. U kunt toegang krijgen tot de privacy controles via https://store.jorjasmith.com/cart/account.php.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

2.1 In dit deel 2 hebben wij het volgende uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij mogen verwerken;

(b) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

(c) de rechtsgrondslagen voor de verwerking.

2.2 Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en navigatiepaden op de website omvatten, evenals informatie over het tijdstip, de frequentie en het patroon van uw gebruik van onze diensten. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en de diensten te analyseren en om u als gebruiker van onze website te authenticeren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres omvatten. De bron van de accountgegevens bent u. De accountgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het verlenen van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het maken van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf. Uw accountgegevens kunnen ook worden gebruikt in verband met het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

2.4 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in elke aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, de marketing en de verkoop van relevante goederen en/of diensten aan u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

2.5 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens omvatten. De transactiegegevens mogen worden verwerkt met het oog op de levering van de aangekochte goederen en diensten en het bijhouden van een correcte administratie van die transacties. Transactie-informatie wordt alleen verzameld en gebruikt wanneer dat nodig is en wordt niet opgeslagen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan; en onze legitieme belangen, namelijk ons belang bij een goed beheer van onze website en ons bedrijf.

2.6 Wij kunnen informatie verwerken die u aan ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven ("meldingsgegevens"). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de desbetreffende kennisgevingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

2.7 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op enige communicatie die u ons stuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens in verband met de communicatie omvatten. Onze website zal de metagegevens genereren die verband houden met mededelingen die via de contactformulieren op de website worden gedaan. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf en de communicatie met de gebruikers.

2.8 Wij kunnen de in dit Privacybeleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in het kader van een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.9 Wij kunnen de in dit Privacybeleid vermelde persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om verzekeringsdekking te verkrijgen of te behouden, risico's te beheren, of professioneel advies in te winnen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.10 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals uiteengezet in dit punt 2, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

3. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of handhaven van verzekeringsdekking, het beheer van risico's, het inwinnen van professioneel advies, of de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.2 Wij kunnen meldingsgegevens en correspondentiegegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om u de betreffende kennisgevingen en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen en om met u te kunnen communiceren.

3.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze leveranciers van betalingsdienst, Braintree. Wij zullen transactiegegevens uitsluitend delen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. Informatie over het Privacybeleid en de praktijken van de aanbieders van betalingsdiensten vindt u op https://www.braintree.com.

3.4 Naast de specifieke bekendmakingen van persoonsgegevens die in dit punt 3 zijn uiteengezet, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in het kader van een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.5 Bij aankoop van een ticket voor een evenement kunnen wij uw naam en contactgegevens doorgeven aan de plaats van het evenement of de reserveringsagent, zodat zij uw identiteit kunnen bevestigen of uw toegang tot het evenement kunnen vergemakkelijken.

3.6 Deze website maakt gebruik van producten van derden die worden aangeboden door Google en Facebook om te adverteren op websites van derden. Wij adverteren bij eerdere bezoekers en bij mensen die hoogstwaarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze producten. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en het individuele Privacybeleid van Google en Facebook. Om remarketing op hun websites uit te schakelen, bezoek:
Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

3.7 In the event that you encounter someone else's personal data, please refer to our vulnerability disclosure policy.

4. Bewaren en wissing van persoonsgegevens

4.1 In dit hoofdstuk 4 worden ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die moeten helpen waarborgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en de wissing van persoonsgegevens.

4.2 Persoonsgegevens die wij verwerken voor een doel of doelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

4.3 In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf aan te geven gedurende welke periodes uw persoonsgegevens zullen worden bewaard. In dergelijke gevallen zullen wij de bewaringstermijn bepalen op basis van de volgende criteria:

(a) de periode gedurende welke contract- en toestemmingsgegevens worden bewaard, wordt bepaald op basis van de lengte van de periode gedurende welke u een geregistreerde klant wenst te blijven.

4.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van dit deel 4 kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

5. Wijzigingen

5.1 Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

5.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.

5.3 Wij kunnen u per e-mail op de hoogte brengen van wijzigingen in dit Privacybeleid.

6. Uw rechten

6.1 In dit hoofdstuk 6 hebben wij de rechten samengevat die u krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft. Sommige rechten zijn complex; en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Lees daarom de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg over deze rechten.

6.2 Uw voornaamste rechten uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht op wissing;

(d) het recht om verwerking te beperken;

(e) het recht bezwaar te maken tegen verwerking;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om de toestemming in te trekken.

6.3 U heeft recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat nadere gegevens over de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers van de persoonsgegevens. Mits de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

6.4 U heeft recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u en, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens over u.

6.5 In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op grond van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen betreffen onder meer gevallen waarin verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

6.6 In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen de wissing; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen deze gegevens echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

6.7 U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in de algemeen belang of bij de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

6.8 U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor direct-marketingdoeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

6.9 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst

en deze verwerking met geautomatiseerde middelen geschiedt, heeft u het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

6.10 Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk.

6.11 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

6.12 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

7. Websites van derden

7.1 Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens over websites van derden.

7.2 Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid en de praktijken van derden.

7.3 Wij doen commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de exploitant van websites van derden de bovenstaande verplichtingen nakomt.

8. Persoonsgegevens van kinderen

8.1 Onze website en diensten zijn gericht op personen die ouder zijn dan 13 jaar.

8.2 Indien wij reden hebben om aan te nemen dat wij persoonsgegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databanken hebben, zullen wij die persoonsgegevens wissen.

9. Bijwerken van informatie

9.1 Gelieve ons te laten weten of de persoonsgegevens die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

10. Onze gegevens

10.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Townsend Music Ltd.

10.2 Wij zijn geregistreerd in [Engeland en Wales] onder registratienummer 4870030 en onze maatschappelijke zetel bevindt zich te 30 Queen Street, Great Harwood, Lancashire, BB6 7QQ, Verenigd Koninkrijk.

10.3 Ons hoofdkantoor is gevestigd te 4-5 Iridium Close, Burnley, BB12 7EJ, VK.

10.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, op het hierboven vermelde postadres;

(b) via het contactformulier op onze website;

(c) per e-mail, via [email protected].